صفحه اصلی > اجتماعی

اجتماعی دیگر اخبار

سازمان بهزیستی ایران برای جلوگیری از افزایش اعتیاد کودکان خیابانی و بی سرپرست در این کشور یک مرکز تخصصی ترک اعتیاد را ه اندازی کرد.

خانواده های ازبک در افغانستان که 31 سال پیش با اشغال کشورشان به ترکیه آمده اند هنوز هم به سنت های خود پایدار مانده و برای حفظ آنها اهتمام می ورزند.

«بازارچه طعم‌ها و هنر قرن‌ها» که توسط شهرداری استانبول در میدان سلطان احمد این شهر بر پا شده است، مورد استقبال گسترده بازدیدکنندگان قرار گرفت.