صفحه اصلی > افغانستان

افغانستان دیگر اخبار

وزرای دفاع، کشور و رئیس امنیت ملی افغانستان در نشست امروز مجلس این کشور، بار دیگر در رابطه به حملات اخیر در کابل استیضاح و با ادای توضیحات از نمایندگان رای اعتماد کسب کرده و در سمت خود ابقا شدند.