ویدیو / ترکیه
ساخت خانه هایی برای سگ ها در سامسون ترکیه
شهرداری سامسون ترکیه خانه هایی را تحت عنوان "خانه های مهربانی" برای سگ های خیابانی شهر ساخته است که در این خانه ها، سگ ها هم می توانند به سرعت صاحب پیدا کرده و هم به محیط خانه عادت کنند.
12.01.2017