ویدیو / جهان
وضعیت دشوار زندگی پناهجویان در مقدونیه
شرایط زندگی برای پناهجویان اردوگاه تابانوچه مقدونیه در مرز با صربستان با سرد شدن هوا و رسیدن دما به زیر 20 درجه سانتی گراد دشوارتر شده است.
11.01.2017