صفحه اصلی > افغانستان

افغانستان دیگر اخبار

رئیس جمهور افغانستان در راس هیاتی بلندپایه جهت شرکت در مراسم افتتاحیه پنجمین دوره مسابقات داخل سالن آسیا وارد ترکمنستان شد.