صفحه اصلی > افغانستان

افغانستان دیگر اخبار

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در پی در گذشت «پیر سید احمد گیلانی» رئيس شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد او در دوره‌های مختلف و سرنوشت ساز کشورش، همواره نقش مثبت و سازنده ایفا کرده است.

رئیس سازمان معلولان و خدمات بهزیستی افغانستان میزان نابینایان این کشور که به دلیل جنگ داخلی و کمبود امکانات در شرایط بدی به سر می برند را بسیار بیشتر از میانگین جهانی آن اعلام کرد.